Dział I – Ogólny

 1. 1. Organizatorem KungFura jest Fundacja POPCOOLTURA zwana dalej Organizatorem.

 2. 2. KungFur odbywa się w dniach 4-6 października 2019 na terenie Boutique Hotel's przy ul. Stefanowskiego 17 w Łodzi oraz na trasie Fursuit Walku organizowanego przy okazji imprezy.

 3. 3. Wykupienie lub przyjęcie od kogoś wejściówki na KungFur (zwany dalej zamiennie konwentem, festiwalem, imprezą lub KungFurem) jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich postanowień i warunków niniejszego regulaminu.

 4. 4. Złamanie przez uczestnika dowolnego z warunków regulaminu może skutkować odebraniem wejściówki i wydaleniem z imprezy bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

 5. 5. Każda pełnoletnia osoba fizyczna która wykupi, na rzecz której będzie wykupiona lub otrzyma od osoby uprzywilejowanej do jej wydania, wejściówkę na KungFur staje się jego pełnoprawnym Uczestnikiem, niezależnie od formy, w jakiej występuje (uczestnik/prelegent/obsługa etc.). Wejściówki można zarezerwować i opłacić zdalnie poprzez udostępniony przez Organizatora kanał rezerwacji.

 6. 6. Uczestnikiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca dokument potwierdzający tożsamość. Okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem otrzymania wejściówki.

 7. 7. Wszelkie zwroty za wejściówki zarezerwowane w przedsprzedaży zwracane są tylko jeśli informacja o zwrocie była wysłana do 30 lipca 2019. Żadne zwroty po tym terminie są niemożliwe ze względu na poniesione przez organizatora koszta związane z organizacją imprezy. Możliwe jest odstąpienia lub odsprzedenie wykupionych praw do wzięcia udziału w imprezie lub do zajęcia miejsca w pokoju, o ile Organizator wyrazi na to zgodę.

 8. 8. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się impreza.

 9. 9. W kwestiach nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ostateczna decyzja co do trybu postępowania należy do Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.

 10. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy.

 11. 11. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.

 12. 12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej Organizatora jak również w punkcie akredytacji podczas trwania KungFur.

Dział II – Przebieg imprezy

 1. 1. Uczestnicy KungFur mogą przebywać na terenach imprezy od dnia 4 października od godziny 14:00 do dnia 6 października do godziny 12:00, w ramach czasowych określonych przez typ wykupionej wejściówki.

 2. 2. Osoby z wykupionym noclegiem przebywać mogą na terenie KungFur całodobowo z wyłączeniem obszarów zamkniętych czasowo decyzją Organizatora we wskazanym przez Organizatora czasie.

 3. 3. Osoby bez wykupionego noclegu przebywać mogą na terenie KungFur od godziny 8.00 do godziny 22:00 albo do momentu zakończenia ostatniego punktu programu w tym dniu, o ile jest on późniejszy niż godzina 22:00.

 4. 4. Na terenie KungFur przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy posiadający uprawniający do udziału w imprezie identyfikator, zwany na potrzeby tego regulaminu zamiennie identyfikatorem lub wejściówką.

 5. 5. Identyfikator Uczestnika musi być podpisany i uzupełniony niezwłocznie po wejściu na teren imprezy. Niewypełnie identyfikatora lub wypełnienie nieprawdziwymi danymi traktowane są jak jego brak.

 6. 6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W uzasadnionych przypadkach (np. cosplay/fursuit) dopuszczalne jest schowanie identyfikatora. Uczestnik jest jednak zobowiązany posiadać go cały czas przy sobie oraz okazać na wezwanie Organizatora lub każdego członka obsługi KungFura działającego z jego upoważnienia.

 7. 7. Wszelkie przypadki uszkodzenia identyfikatora utrudniające lub uniemożliwiające jego dalsze użycie należy zgłaszać do akredytacji.

 8. 8. W przypadku zagubienia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji celem wykupienia nowej wejściówki. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo wyrobić dla Uczestnika duplikat identyfikatora i tym samym zwolnić Uczestnika z obowiązku wykupienia nowej wejściówki.

Dział III – Odpowiedzialność organizatora i uczestnika

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu KungFur każdego Uczestnika niewywiązującego się z nałożonego przez Regulamin obowiązków jak również Uczestników nieprzestrzegających postanowień zawartych w regulaminie miejsca, gdzie organizowana jest impreza oraz w zapisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym naciskiem na zapisy Rozdziału XX Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. 2. Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe, alergie i tymczasowe schorzenia podlegające leczeniu farmakologicznemu zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przebywanej choroby oraz ewentualnych utrudnień w leczeniu.

 3. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

 4. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników KungFur. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele, psychice i mieniu, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi sprawca.

 5. 5. W przypadkach stwarzających taki moralny i prawny imperatyw, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zatrzymania obywatelskiego poprzez czasowe ograniczenie wolności z użyciem środków przymusu bezpośredniego i/lub przekazania Uczestnika w ręce organów ścigania z możliwością przymusowego doprowadzenia.

 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności moralnej i prawnej za wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu Uczestnika których nie był bezpośrednim, bezsprzecznym sprawcą. W przypadku zaistnienia szkód wynikających z bezpośrednich działań Organizatora, Uczestnik winien dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.

 7. 7. Uczestnicy KungFur zobowiązani są do zachowania i ubioru zgodnego z normami społecznymi oraz zachowania czystości i porządku na terenie imprezy oraz na terenie go okalającym.

Dział IV – Obostrzenia

 1. 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń organizatorów lub osób przez nie wyznaczonych.

 2. 2. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy bez pozwolenia organizatora:

a. Broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji jak również aktywnych (zaopatrzonych w źródło napędowe oraz amunicję) jednostek broni pneumatycznej, replik ASG, wiatrówek, markerów paintballowych i podobnych, jak również przenoszonej osobno amunicji do nich.

b. Broni Funkcjonalnej (zaopatrzonej w krawędź tnącą lub szpic) broni białej, z wyjątkiem noży o długości głowni nie przekraczającej 12 centymetrów.

c. Materiałów Wybuchowych i substancji toksycznych.

3. W przypadku wniesienia na teren imprezy narzędzi niebezpiecznych wymienionych w punkcie 1 działu VI. uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe wynieść przedmiot niebezpieczny z terenu imprezy lub zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdane przez Uczestnika do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem KungFur. W przypadku nieodebrania depozytu zostanie zutylizowany.

4. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.

5. Dalsze obostrzenia wynikać mogą z regulaminu miejsca, w którym organizowany jest konwent.

6. Na terenie KungFur:

a. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania, rozprowadzania i zażywania wszelkich środków odurzających, psychoaktywnych i psychotropowych, za wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.

b. spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi miejscami jest zabronione.

7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu KungFur wedle decyzji Organizatora lub współpracownika do podjęcia takiej decyzji upoważnionego.

8. Wszystkie materiały reklamowe oraz propagandowe, których obecność na imprezie nie została uzgodniona z Organizatorem KungFur, zostaną z terenu imprezy usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami, a reklamowany przedmiot/usługa/lokal itp dostanie fakturę za usługę reklamową wg. cennika organizatora.

9. Na terenie imprezy zabronione są wszelkie formy agitacji i manifestowania poglądów.

10. Każdy uczestnik KungFur zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z terenu KungFur i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.