I. Zagadnienia wstępne:

 1. 1. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki uczestników imprezy odbywającej się w dniach 21-23 października 2022 na terenie CFI Boutique Hotel III przy ulicy Piłsudskiego 10/14, 90-051 w Łodzi oraz na trasie Fursuit Walku organizowanego przy okazji imprezy. Impreza nazywana jest dalej KungFurem.

 2. 2. Organizatorem KungFura jest GUNPAWDER STUDIO ANNA KULAK zwana dalej Organizatorem.

 3. 3. KungFur nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

 4. 4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przeczytania regulaminu. Wzięcie rejestracja na stronie kungfur.pl równoważna jest z wyrażeniem akceptacji regulaminu.

 5. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy.

 6. 6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się impreza.

 7. 7. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozwiązanie kwestii nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub regulaminem miejsca, gdzie odbywa się Impreza leży w gestii Organizatora.

 8. 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej imprezy jak również w punkcie akredytacji podczas trwania KungFura.

II. Udział w KungFurze

 1. 1. KungFur jest imprezą zamkniętą i Organizator ma prawo do odmowy uczestnictwa danej osobie bez podania przyczyny.

2. Warunkami wzięcia udziału w KungFurze są:

a. Zarejestrowanie się na stronie KungFur.pl z akceptacją regulaminu, podaniem prawdziwych danych i opłaceniem opłaty wejściowej zwanej dalej Akredytacją. Akredytację można zarezerwować i opłacić tylko poprzez udostępniony przez Organizatora kanał rezerwacji na stronie KungFur.pl. W niektórych komunikatach i podstronach akredytacja będzie nazywana "biletem" zgodnie z motywem przewodnim.

b. Bycie pełnoletnim w świetle przepisów prawa RP najpóźniej pierwszego dnia imprezy oraz okazanie dokumentu potwierdzającego wiek i  tożsamość.

3. Limit uczestników KungFura wynosi 200 osób. W przypadku gdyby opłaconych akredytacji było więcej to po dniu 15 września będą one zwracane osobom bez noclegu w hotelu konwentowym tak by zredukować ilość uczestników do wysokości limitu. W pierwszej kolejności zwracane będą akredytacje najpóźniej wpłacane. Decydująca jest data księgowania wpłaty na koncie Organizatora.

 1. 4. Po terminie określonym przez organizatora kupujący akredytację nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 2. 5. W przypadku wybrania noclegu w hotelu, uczestnik zajmujący pusty pokój staje się odpowiedzialny za jego rezerwację i zobowiązany jest do wpłaty całości kosztów noclegu na konto hotelu wskazane w panelu uczestnika w przeciągu 5 dni, w przeciwnym wypadku rezerwacja pokoju może zostać anulowana.

 3. 6. Osoba odpowiedzialna za rezerwację pokoju w hotelu może przekazać hasło do swojego pokoju innym uczestnikom by ci zajęli miejsce w jego pokoju. Warunkiem zajęcia miejsca w pokoju jest opłacenie akredytacji.

 4. 7. Wybór pokoju na stronie internetowej może zostać zmieniony przez organizatora z przyczyn technicznych.

III. Przebieg imprezy:

 1. 1. Uczestnicy KungFura mogą przebywać na terenach imprezy od dnia 21 października od godziny 15:00 do dnia 23 października do godziny 12:00. Przedłużenie pobytu w pokoju poza te ramy czasowe może skutkować nałożeniem przez hotel opłaty dodatkowej na uczestnika.

 2. 2. Osoby bez przypisanego pokoju w hotelu konwentowym mogą przebywać na terenie KungFura nie wcześniej niż od godziny 8:00 i nie dłużej niż do godziny 22:00 lub do końca ostatniego punktu programu w danym dniu, o ile biorą w nim udział, z zastrzeżeniem czasu trwania imprezy opisanego w punkcie III.1.

 3. 3. Organizator może upoważnić osoby do występowania w jego imieniu. Takie osoby nazywane są dalej Helperami.

 4. 4. Każdy uczestnik niezwłocznie po wejściu na teren imprezy musi odebrać swój identyfikator i nosić go w widocznym miejscu przez cały czas trwania imprezy. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora na żądanie organizatorowi, helperom lub obsługi hotelu może zostać usunięty z terenu imprezy. Wyjątkiem są osoby, które dostały jednorazowo i czasowo pozwolenie na nie noszenie identyfikatora w widocznym miejscu.

 5. 5. Uczestnik przy wydawaniu identyfikatora musi okazać dowód tożsamości, który potwierdzi jego tożsamość i pełnoletniość.

 6. 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora należy zgłosić się do Organizatora lub osób przez niego wyznaczonych.

 7. 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przebieg imprezy może być utrwalony za pomocą zapisu audio-video lub udostępniany on-line.

IV. Obostrzenia:

 1. 1. Złamanie lub pomaganie innym osobom w złamaniu jakiegokolwiek zapisu regulaminu może skutkować odebraniem prawa do udziału w imprezie bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

 2. 2. Każda próba odsprzedaży akredytacji lub miejsca noclegowego powyżej ceny zakupu skutkować będzie odmową uczestnictwa w imprezie na tej i następnych edycjach KungFura.

 3. 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora, helperów oraz obsługi hotelu.

 4. 4. Uczestnicy KungFura zobowiązani są do zachowania i ubioru zgodnego z normami społecznymi oraz zachowania czystości i porządku na terenie imprezy oraz na terenie go okalającym. Podpunkt ten w szczególności, choć nie tylko, dotyczy zachowań seksualnych, strojów fetyszowych, publicznego negliżu oraz strojów zbyt mocno odzwierciedlających, podkreślających lub odsłaniających anatomię ciała.

 5. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników.

 6. 6. Odpowiedzialność za wszelkie szkody - niezależnie od ich rodzaju - ponosi sprawca. Organizator nie może być pociągany do odpowiedzialności za szkody poczynione przez kogoś innego. Uczestnik wyraża zgodę na wyłączenie jakiejkolwiek  odpowiedzialności Organizatora za konsekwencje udziału w KungFurze.

 7. 7. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy bez pozwolenia Organizatora:

- Broni, replik broni, amunicji oraz przedmiotów ich przypominających,

- Broni białej i innych ostrych przedmiotów,

- Substancji toksycznych lub chemicznie niestabilnych

- Innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo 

 1. 8. W przypadku wniesienia na teren imprezy przedmiotów wymienionych w punkcie III.7. konsekwencją może być usunięcie uczestnika z imprezy wraz z odmową uczestnictwa w przyszłych edycjach lub wniesione przedmioty mogą być skonfiskowane i zniszczone lub skonfiskowane i ich odbiór będzie możliwy po zakończeniu imprezy.

 2. 9. Zabronione jest wnoszenie i zażywanie środków odurzających, psychoaktywnych i psychotropowych, za wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.

 3. 10. Spożywanie alkoholu i palenie poza wyznaczonymi miejscami jest zabronione.

 4. 11. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu KungFura.

 5. 12. Zabronione jest wnoszenie bez pozwolenia materiałów reklamowych lub propagandowych a także agitacja i manifestowanie poglądów niezależnie od formy.

 6. 13. Każdy uczestnik KungFura zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z terenu konwentu i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.​

 7. 14. Organizator może odmówić przyjęcia lub ocenzurować dowolną treść przesyłaną przez uczestnika (na przykład nazwę konta lub awatar widoczny na identyfikatorze), jeżeli uzna że łamie ona w jakiś sposób zasady współżycia społecznego, jest obsceniczny, obraźliwy, wulgarny lub jest nieakceptowalną reklamą.

 8. 15. Zabronione jest nagrywanie oraz upublicznianie fragmentów programu bez zgody Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia opublikowanych treści na żądanie organizatora.

V. Klauzula RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 2. 1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Gunpawder Studio Anna Kulak z siedzibą w Rumii przy ul. Torowej 1/29, kod pocztowy 84-230. 

 3. 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji KungFura, co jest niezbędne do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO). Zbierane przez nas dane to: imię, nazwisko, nick/pseudonim, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, nazwy użytkownika w komunikatorach internetowych oraz dane dotyczące rozliczeń finansowych z Administratorem.

 4. 3. Procesorem danych wymienionych w punkcie 2 jest Lemur Solutions Paweł Butyliński w zakresie niezbędnym do wykonania usług hostingowych oraz zarządzania systemem rejestracji.

 5. 4. Dane są wykorzystywane do świadczenia usługi hotelowej oraz do komunikacji z Uczestnikami.

 6. 5. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska udostępnione zostaną właścicielowi Boutique Hotel, spółce Central Fund of Immovables Sp. z o.o., z siedzibą na Placu Zwycięstwa 2, kod pocztowy 90-312, w Łodzi w celu świadczenia usługi hotelowej.

 7. 6. Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowywane są przez bank Bank Millennium SA i są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy.

 8. 7. Dane osobowe w postaci pseudonimu zostaną udostępnione innym uczestnikom KungFura na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

 9. 8. Dane osobowe w postaci adresu e-mail lub innych kanałów komunikacji podanych na stronie mogą zostać w szczególnych przypadkach przekazane organizatorom punktów programowych, na które zapisał się uczestnik (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

 10. 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Imprezy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Dane uczestników mogą zostać przetwarzane dłużej w przypadku, gdy nabędą oni prawa do preferencyjnego traktowania w przyszłych edycjach konwentu lub nałożone będą na nich długoterminowe ograniczenia związane z udziałem w konwencie.

 11. 10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. 11. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do PUODO jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza ich dobro osobiste, dobre imię lub jest sprzeczne z przepisami prawa.

 13. 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji usługi, a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w Imprezie.

 14. 13. Na wszystkie pytania związane z danymi osobowymi odpowie Administrator lub wyznaczona przez niego osoba.

 15. VI. Postanowienia końcowe

  1. Założenie konta na stronie kungfur.pl oznacza akceptację warunków regulaminu.

  2. W przypadku wprowadzenia regulacji, które wymuszą zmniejszenie ilości uczestników ilość uczestników będzie redukowana zaczynając od osób bez noclegu w hotelu konwentowym, które najpóźniej wpłaciły akredytację lub w inny dostosowany do przepisów prawa sposób. Zwrot środków pieniężnych, o ile będzie możliwy biorąc pod uwagę już poniesione koszty organizacji imprezy, nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika lub z którego dokonywana była zapłata za bilet. W przypadku pojawienia się regulacji, które według uznania organizatora zbyt mocno ograniczą liczbę uczestników, uniemożliwią bądź utrudnią przeprowadzenie imprezy będzie ona przeniesiona na podobny termin w przyszłym roku.